مسئولیت اجتماعی

 

مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت ها (Corporate Social Responsibility) که در ادبیات نوشتاری و گفتاری اقتصاد و مدیریت امروز دنیا به اختصار CSR شناخته  می شود، مقوله ای جدید در مدیریت کسب و کار بوده و ظرف نیم قرن اخیر، همچون مقوله توسعه پایدار (SUSTAINABLE Development ) و کسب و کار سبز (Green Business) یااقتصاد دیجیتالی (WebEconomie)، در تحلیل روندهای اقتصاد حال و آینده جهان مطرح شده است.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه مانند ایران، مقوله احترام به حقوق مصرف کننده، فقط به مقولات اقتصادی و تخفیف فصلی و سالانه کالا و خدمات مربوط نمی شود و نوع نگاه به حقوق مصرف کننده، از کیفیت کالا و خدمات و کلماتی که مثل OFF روی ویترین مغازه ها دیده می شود، کمی بالاتر است.

در واقع مقوله مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تلاش دارد تا این مفهوم مهم و بنیادین را در اقتصاد قرن بیست و یکمی رواج دهد که تنها، خریداران نهایی کالا و خدمات نیستند که از خرید آن، سود یا ضرر می کنند. بلکه دامنه سهامداران و ذی نفعان، بیش از خریداران نهایی است و به همین خاطر، بحث محیط زیست و جامعه نیز به میان کشیده می شود.

در واقع بحث CSR به طور کلی به این مساله توجه دارد که چقدر فعالیت های تولیدی یا خدماتی بنگاه های اقتصادی، حامی محیط زیست، حامی جامعه، حامی اقتصاد پایدار، حامی حقوق برابر کارگران، حامی حقوق انسان ها و حیوانات است.

گروه مهندسی گیتا با درک ضرورت پرداختن به این موضوع، آمادگی دارد خدمات زیر را در این حوزه ارائه نماید.

 • شناسایی، اولویت‌بندی و ارزیابی انتظارات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
 • تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌های مسئولیت اجتماعی
 • اﯾﺠﺎد ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن روﯾﮑﺮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ، اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ.
 • تدوین گزارش مسئولیت اجتماعی (گزارش‌دهی)

براین اساس گروه مهندسی گیتا در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام فعالیت های ذیل را در اولویت قرار می دهد:

 • تلاش در جهت بهبود وضعیت جامعــه، کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی
 • بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش مصرف کاغذ و کاهش سوخت های فسیلی در فعالیت های روزانه و هفتگی
 • کاهش حجم تولید زباله و تفکیک زباله های تولید شده در شرکت
 • کاهش مصرف کاغذ در راستای حفظ طبیعت و جنگل ها
 • مشارکت در مراسم کاشت نهال
 • استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای ISO 50001 در کلیه ارکان شرکت
 • پاسخ گویی اثربخش به نیازهای جامعه و خواست شهروندان و مشتریان داخلی و خارجی
 • تعهد به برابری جنسیتی در حقوق و دستمزد کارکنان آقا و خانم و فراهم کردن فضای کاری مطلوب و مورد رضایت
 • مشارکت در فعالیت های بشردوستانه و خیرخواهانه
 • استفاده از خدمات مشاوران متخصص و برنامه ریزی حرفه ای در حوزه کسب و کار سبز در راستای تامین منافع عمومی

بیشتر بدانید